Web Content Display Web Content Display

Ochrona gatunkowa

 

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.


Lasy Państwowe podejmują własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to m.in.. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia, głuszca oraz rysia.


Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.


Pod względem florystycznym teren Nadleśnictwa Susz charakteryzuje się wielką różnorodnością. Ochronie ścisłej podlega 6 gatunków, zaś częściowej 19. W leśnictwie Bukownica, na północno – zachodnim, bagiennym brzegu jeziora Łabędzie odkryto jedno z większych w kraju stanowisk lipiennika Loesela, liczące około 600 roślin. W pobliżu rośnie również rzadki gatunek mchu - sierpowiec błyszczący.

Do najcenniejszych chronionych roślin naczyniowych występujących na terenie Nadleśnictwa należą:

 • widłak jałowcowaty
 • widłak goździsty
 • grzybień biały
 • grążel żółty
 • lilia złotogłów
 • goździk kropkowany
 • kokorycz pełna
 • storczyk szerokolistny
 • bobrek trójlistkowy
 • rosiczka okrągłolistna
 • barwinek pospolity
 • podkolan biały
 • podkolan zielonawy
 • listera jajowata
 • lipiennik Loesela
 • storczyk plamisty
 • cis pospolity
 • kruszczyk błotny Fauna nadleśnictwa wykazuje nie mniejsze niż flora zróżnicowanie gatunkowe, co jest związane z różnorodnością siedlisk i bogactwem szaty roślinnej, stosunkowo mało przekształconej w porównaniu do innych terenów użytkowanych gospodarczo. W granicach nadleśnictwa stwierdzono 6 chronionych gatunków płazów, 4 gatunki chronionych gadów, 145 gatunków ptaków (w tym 21, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi lub miejsc rozrodu) i 42 gatunki ssaków, w tym 19 chronionych. Wśród licznych gatunków chronionych występuje wiele zwierząt zagrożonych w swym istnieniu, zarówno w skali kraju jak i Europy. Do gatunków ptaków zagrożonych globalnie należą podgorzałka, derkacz, bąk, bączek, żuraw, kropiatka, zielonka, muchówka białoszyja, muchołówka mała, podróżniczek, bielik, orlik krzykliwy i kania ruda. Zlokalizowano ponad 100 gniazd ptaków chronionych strefowo i objęto szczególną ochroną około 2,7 tys. ha drzewostanów leżących w obrębie tych stref. Na terenie Nadleśnictwa Susz zlokalizowano łącznie 19 gniazd bielika, 70 orlika krzykliwego, 3 kani rudej i 12 bociana czarnego (łącznie 57 stref ochronnych). Ze względu na bogactwo ornitofauny, w której występują liczne gatunki zagrożone w skali Europy i świata, wieksza część terenu Nadlesnictwa Susz została zakwalifikowana jako ostoja ptaków o randze europejskiej (obszar Natura 2000 „Lasy Iławskie").


Pozostałe chronione gatunki zwierząt zainwentaryzowane na terenie nadleśnictwa:


Płazy:

 • Traszka zwyczajna  
 • Traszka grzebieniasta
 • Grzebiuszka ziemna  
 • Ropucha szara
 • Żaba wodna
 • Rzekotka drzewna
 • Kumak nizinny


Gady:

 • Jaszczurka zwinka  
 • Jaszczurka żyworodna
 • Padalec zwyczajny
 • Zaskroniec zwyczajny
 • Żmija zygzakowata


Owady:

 • zalotka większa
 • czerwończyk nieparek
 • czerwończyk fioletek
 • pachnica dębowa
 • biegaczowate


Ssaki:

 • bóbr
 • wydra
 • wilk
 • wiele rzadkich gatunków nietoperzy (m. in. mopek, karlik większy, nocek łydkowłosy i  borowiec)


Ptaki:

 • dzierzba gąsiorek
 • zimorodek
 • żuraw
 • błotniak stawowy
 • rybitwa czarna
 • jarzębatka
 • włochatka
 • lelek
 • bąk
 • dzięcioł czarny
 • dzięcioł średni
 • dzięcioł zielonosiwy
 • trzmielojad
 • zielonka