Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 23 114,65 ha, gdzie powierzchnia leśna stanowi 21 052,15 ha. Leśnicy Nadleśnictwa Susz sprawują nadzór nad nieco ponad 1,3 tys. ha lasów prywatnych.

Obszar Nadleśnictwa Susz leży w centralnej części Pojezierza Iławskiego, charakteryzuje się występowaniem licznych jezior polodowcowych i bagien. Znajduje się tu jezioro Jeziorak (3220 ha), zajmujące szóste miejsce na liście największych jezior Polski, trzy z pozostałych 50 zbiorników są rezerwatami przyrody.


W Nadleśnictwie Susz dominują tereny równinne i lekko sfalowane, szczególnie w okolicach licznych jezior (obręb Jeziorno) i cieków wodnych – tzw. krajobraz młodoglacjalny. Niewielkie wzniesienia charakteryzują się bardzo łagodnymi zboczami, wahają się od 80 m n.p.m. w okolicach jeziora Bądze, do 124 m n.p.m. w pobliżu leśniczówki Szwalewo. Klimat tego obszaru można scharakteryzować jako pojezierny - znaczna powierzchnia jezior powoduje jego złagodzenie poprzez zmniejszenie amplitudy temperatur oraz wyraźne podniesienie wilgotności powietrza.

Teren nadleśnictwa charakteryzuje niebywałe bogactwo przyrodnicze, czego najjaskrawszym przykładem jest obecność około 90 gniazd(!) bielika, orlika krzykliwego, rybołowa, kani czarnej i rudej oraz bociana czarnego.  Niewiele jest w Polsce, jak i w Europie miejsc, gdzie równie licznie bytują ptaki szponiaste. Niewiele jest w Polsce, jak i w Europie miejsc, gdzie równie licznie bytują ptaki szponiaste. Pomimo tego, że Nadleśnictwo Susz osiąga znaczące efekty gospodarcze, tak wielka liczba ptaków świadczy niezbicie o tym, że prowadzona gospodarka leśna oparta jest na podstawach ekologicznych, uwzględniających potrzeby społeczeństwa i szanujących prawa przyrody. Ponadto od 2012 roku Nadleśnictwo Susz uczestniczy w programie rolnośrodowiskowym, którego celem jest ochrona siedlisk derkacza, bekasa kszyka i czajki.

Oprócz niebywałej liczby ptaków bytujących na naszym terenie, świetnie czuje się tu mnóstwo innych gatunków zwierząt chronionych, m.in. traszki, kumaki, bobry, wilki, liczne rzadkie gatunki nietoperzy i wiele, wiele innych.

Na obszarze Nadleśnictwa Susz zaewidencjonowano 40 pomników przyrody, a także 3 rezerwaty, w tym jeden unikatowy w skali całego kraju. Mowa o rezerwacie „Jasne", z przylegającą blisko ścieżką dydaktyczną, utworzonym w celu ochrony oligotroficznego jeziora Jasne oraz dystroficznego jeziora Luba.

W aspekcie gospodarczym Nadleśnictwo Susz słynie, nie tylko w kraju, z plantacji nasiennych sosny taborskiej (cenionej za wyjątkowej jakości drewno), brzozy brodawkowatej, lipy drobnolistnej i świerka pospolitego. Plantacje te, oprócz oczywistej funkcji dostarczania najwyższej jakości nasion, są jednocześnie swoistym bankiem genów, przechowującym zasoby genetyczne najwspanialszych drzew, zwanych matecznymi. W leśnictwie Rożek znajduje się jedno z najstarszych drzew matecznych sosny zwyczajnej w Polsce, tzw. „Gruba Sosna".

Biały Chłop w Leśnictwie Jeziorno, fot. Stanisław Blonkowski