Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.


Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.


Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.


Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju. Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha


Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.


Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.


Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono trzy obszary Natura 2000:


Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Iławska" (pow. 11 248,39 ha)
Przedmiotami ochrony tego obszaru są następujące siedliska: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska, grądy subkontynentalny i subatlantycki, kwaśne i żyzne buczyny niżowe, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz bory i lasy bagienne. Dyrektywa siedliskowa chroni również żyjące tutaj gatunki roślin (m.in. lipiennik Loesela i sierpowiec błyszczący) i zwierząt: bobra, wydrę, kumaka nizinnego, traszkę grzebieniastą oraz rzadkie gatunki nietoperzy.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Aleje Pojezierza Iławskiego" (pow. 19,37 ha)
Przedmiotami ochrony tego obszaru są śródpolne aleje drzew m.in. w okolicach Szymbarka i Kamieńca, pokrywające się ze szlakiem tzw. „alei napoleońskich". Są one siedliskiem gatunku priorytetowego dyrektywy siedliskowej –  pachnicy dębowej.
W Nadleśnictwie Susz stwierdzono jedną z najliczniejszych w kraju populację tego owada.

Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Iławskie" (pow. 13 213 ha)
Występuje tu co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla orlik krzykliwy, rybołów, bielik, bocian czarny, gągoł, a także kania czarna, kania ruda, podgorzałka, podróżniczek i trzmielojad. W stosunkowo dużej liczebności występuje żuraw, rybitwa czarna, derkacz, wiele gatunków błotniaków oraz dzięcioły.
Ostoja ta ważna jest również dla ochrony dobrze zachowanych siedlisk buczyny, zboczowych lasów klonowo – lipowych oraz grądów. Liczne są także płaty łęgów jesionowo – olszowych. Występuje tu bogata flora roślin naczyniowych (790 gatunków) z licznymi gatunkami rzadkimi i ginącymi w skali Polski oraz gatunkami prawnie chronionymi. Lasy Iławskie w dużej części pokrywają się z obszarem specjalnej ochrony siedlisk – Ostoją Iławską.