Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

HCVF (High Conservation Value Forests), czyli lasy o szczególnych walorach przyrodniczych zostały wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Susz zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 sierpnia 2008 roku. Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.

Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

            HCVF 1.1. Obszary chronione

                                   1.1.a lasy w rezerwatach

                                   1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

            HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

            HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

            HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

            HCVF 4.1.  Lasy wodochronne

            HCVF 4.2.  Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności  - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

***

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem nowych lub modyfikacją już istniejących wykazów ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Uwagi, wnioski, propozycje prosimy przesyłać wypełniając załączone formularze na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: susz@olsztyn.lasy.gov.pl.
Osoba wyznaczona do kontaktów:
Kamila Makowska
e-mail: kamila.makowska@olsztyn.lasy.gov.pl
tel. (55) 242 72 06