Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

HCVF (High Conservation Value Forests), czyli lasy o szczególnych walorach przyrodniczych zostały wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Susz zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 sierpnia 2008 roku. Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.

Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

            HCVF 1.1. Obszary chronione

                                   1.1.a lasy w rezerwatach

                                   1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

            HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

            HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

            HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

            HCVF 4.1.  Lasy wodochronne

            HCVF 4.2.  Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności  - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

***

Nadleśnictwo Susz informuje zainteresowane osoby, że dnia 17 maja 2019 roku rozpoczęliśmy procedurę konsultacji społecznych wykazów ekosystemów referencyjnych (wyłączone z użytkowania ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związane z rozkładającym się drewnem) oraz lasów HCVF kategorii 3.1, 3.2 i 6.

W związku z powyższym uwagi i propozycje dotyczące zaktualizowanych wykazów można składać w siedzibie Nadleśnictwa Susz na załączonych formularzach do dnia 7 czerwca 2019 roku.
Osoba wyznaczona do kontaktów:
Kamila Makowska
e-mail: kamila.makowska@olsztyn.lasy.gov.pl
tel. (55) 242 72 06