Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.


Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta, który w drodze porozumienia może powierzyć nadzór nadleśnictwu.


Nadleśnictwo Susz podpisało porozumienia w sprawie prowadzenia nadzoru z trzema powiatami, na terenie których znajduje się teren administracyjny nadleśnictwa. Są to Starostwa Powiatowe w Iławie, Kwidzynie i Sztumie. Powierzchnia lasów niepaństwowych nadzorowana przez Nadleśnictwo Susz w 2020 roku wynosi łącznie 1554,28 ha.

Bezpośrednim nadzorem zajmują się właściwi terytorialnie leśniczowie (zakładka: Kontakty).
Wszelkich informacji udziela także St. Specj. ds. zagospodarowania lasu:
Anna Bruzda, tel. 55 24 27 207