Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.


Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.


Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.


Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.


Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.


Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni.


W Nadleśnictwie Susz odnawia się corocznie ok. 150 ha. Należy nadmienić, że udział odnowień naturalnych w ogólnej sumie odnowień sukcesywnie wzrasta. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.


Założoną uprawę należy pielęgnować, co jest jednym z ważniejszych zabiegów hodowlanych. W pierwszej kolejności pielęgnacja polega na wykaszaniu chwastów z międzyrzędzi, co zapobiega zagłuszaniu młodych nasadzeń (tzw. pielęgnacja gleby). W Nadleśnictwie Susz odnawia się corocznie ok. 150 ha. Równocześnie wykonujemy cięcia pielęgnacyjne, które pozwalają na usunięcie z drzewostanu sztuk niepotrzebnych, wadliwych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi drzew pożądanych w składzie. W zależności od wieku drzewostanu, w którym wykonujemy cięcia pielęgnacyjne noszą one różną nazwę:
•    czyszczenia wczesne (w okresie uprawy)
•    czyszczenia późne (w okresie młodnika)
•    trzebieże wczesne (w okresie dojrzewania drzewostanu)
•    trzebieże późne (w okresie dojrzałości drzewostanu)


Nadleśnictwo Susz średniorocznie (wg obowiązującego planu urządzenia lasu) pielęgnuje ok. 115 ha gleby w uprawach leśnych, wykonuje czyszczenia wczesne na obszarze ok. 140 ha, czyszczenia późne na ok. 160 ha, trzebieże wczesne na ok. 320 ha i trzebieże późne na ok. 965 ha.

Materiały do pobrania